14 februari, 2020

Ny rapport om hur Sverige ska bli klimatneutralt

Hur ska Sverige bli klimatneutralt till 2045? Det ger projektet Vägval för klimatet svar på. Projektet, som är ett initiativ av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin) riktar sig till energi- och digitaliseringsministern samt energipolitiska talespersoner, och Nordion Energi har medverkat i projektet. Slutrapporten publicerades igår, den 13 februari.

Vägval för klimatet har drivits genom fem olika delprojekt; industrisystem, transportsystem, energisystem, jordbrukssystem och samhällssystem. Delprojektens analyser och observationer sammanfattas i en syntesrapport och utmynnar i en rad rekommendationer till beslutsfattare.

 

Projektet lanserades våren 2018 och avslutades med slutseminarium den 13 februari, där energi- och digitaliseringsministern samt partiernas energipolitiska talespersoner fick ta del av rapportresultaten. Projektet utgör en plattform där perspektiven från såväl akademi, näringsliv och politik möts – en förutsättning för att få ett systemperspektiv på energifrågan. 

 

Gasbranschen har representerats i flera av arbetsgrupperna, och Nordion Energi har genom Swedegas deltagit i rapporten kring Energisystemet. 

 

Linus HellmanAffärsanalytiker på Nordion Energi har bidragit till delrapporten Energisystem: 

 

En viktig slutsats är att en helhetssyn på energisystemet är nödvändig där alla energibärare behövs och i framtiden kommer att samverka i större utsträckning. En ökad integration mellan el-, gas- och värmesystemen ger ett effektivare energisystem, där gas har potentialen att utgöra en naturlig brygga för att hantera de ökande variationerna i elsystemet. 

 

Projektet lyfter även fram vikten av ett effektivare utnyttjande av tillgängliga bioenergiresurser från jord- och skogsbruk. Inom transportsektorn kommer både el och biodrivmedel krävas för att uppnå klimatmålen. Biogasen är en viktig pusselbit i sammanhanget och som har betonats i Biogasmarknadsutredningen kan biogasproduktionen mångdubblas till 2030 med rätt förutsättningar.

 

Vägval för klimatet avslutades med slutpresentation den 13 februari. Nu finns syntesrapporten och samtliga delrapporter tillgängliga på IVA:s webbsida. 

 

Delrapporten om Energisystem finns här! 

 

Tillbaka till nyheter 2020