09 april, 2014

Nu intensifieras det nationella biogasarbetet

Biogas kan spela en viktig roll i energiomställningen. Men vilket mål är rimligt att sätta upp för biogasen i Sverige och vilka styrmedel behövs för att nå dit? Det är några av frågorna som ska få svar genom ett unikt samverkansprojekt som tar krafttag för det nationella biogasarbetet.

För att uppnå de svenska miljö- och klimatmålen, inte minst en fossiloberoende fordonsflotta, måste produktionen och användningen av biogas öka i snabbare takt – det krävs en intensifierad nationell satsning. Därför startar nu ett unikt samarbete mellan Energigas Sverige, Region Skåne och Swedegas. Samverkansprojektet ska verka för att utveckla marknaden för biogas.

- Biogasen kan bidra till energiomställningen och till minskade utsläpp, men den måste få rätt förutsättningar och en tydlig färdriktning. Vi tar nu fram ett konkret förslag till en långsiktig strategi för biogasen. Därigenom kan marknaden växa och nå samma tillväxt som vi idag ser inom till exempel vindkraften, säger Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige.

Målet med projektet är att fastställa en nationellt förankrad strategi som bidrar till en ökad biogasproduktion och minskade utsläpp inom transport- och industrisektorn. Detta är i linje med de mål som projektets aktörer själva har satt upp. Energigas Sverige har antagit en vision, Grön Gas 2050. Region Skåne har beslutat om en färdplan för att nå 3 TWh biogasproduktion år 2020 och Swedegas har som mål att 20 procent av gasen i gasnätet ska vara förnybar till år 2020, och 100 procent förnybar till år 2050.

Tidigare undersökningar har visat att en realistisk potential för biogasproduktion år 2030 är 22 TWh. Viktiga frågeställningar för projektet blir;

  • Hur kan vi skapa en biogasmarknad, nationellt och på sikt internationellt?

  • Hur ska biogasen distribueras?

  • Vilka styrmedel krävs och hur bör de finansieras?

I den statliga utredningen Fossilfrihet på väg, som nu är ute på remiss, finns ett flertal förslag som kan gynna utvecklingen så att biogasen blir en av pusselbitarna i att nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Några av utredningens förslag finns med i projektet, såsom utvidgad kvotplikt, handel med biogas och en miljölastbilspremie. Därtill kommer projektet att ta en aktiv roll i arbetet med att påverka politiken. Sammantaget kan förutsättningar skapas för en fortsatt positiv utveckling av biogasen inom både transportsektorn och industrin.

Projektledare för arbetet blir Hanna von Bahr som fram till nu arbetat med remisser och styrmedel på Energigas Sverige. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med lokala och regionala aktörer och med andra branschorganisationer.

För mer information kontakta Lena Berglund, kommunikationsansvarig, Energigas Sverige, 070-365 24 14, eller Saila Horttanainen, informationschef Swedegas, 070-622 76 06.

  

Fakta

Intensifierat nationellt biogasarbete

Det tvååriga projektet Intensifierat nationellt biogasarbete är ett unikt samarbete mellan Energigas Sverige, Region Skåne och Swedegas. Projektets syfte är att bidra till att uppnå Sveriges högt satta klimat- och miljömål genom ökad produktion och användning av biogas inom transportsektorn och industrin.

Energigas Sverige

Branschorganisation för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Energigas Sverige arbetar för att energigaserna ska vara en självklar del av det hållbara samhället och bidra till effektivare energianvändning, lägre utsläpp, fler arbetstillfällen och en renare miljö. Vision Grön Gas 2050 bidrar till den långsiktiga omställningen och de politiskt uppsatta miljö- och klimatmålen.Region Skåne

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne processleder Skånes färdplan för biogas med målet att producera 3 TWh biogas i Skåne.

Swedegas

Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi motsvarande 15 TWh till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industrier, kraftvärmeverk och tankställen med gas. Swedegas satsar nu på att utveckla infrastruktur för biogas och flytande naturgas (LNG). 

Tillbaka till nyheter 2014