09 juni, 2014

Miljötillstånd beviljat för LNG-terminal i Göteborg

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat Swedegas och Vopak LNG Holding tillstånd enligt miljöbalken till anläggning för LNG, flytande naturgas i Energihamnen i Göteborg. Terminalen ska kunna förse både sjöfart, industrier och tunga transporter med gas, när de ställer om från olja som bränsle.

- Vi är igång med att demontera på hamnområdet, och nu med miljötillståndet på plats kan vi ta nästa steg utvecklingen av terminalen, säger Lars Gustafsson, VD Swedegas. 

Tillståndet gäller omedelbart och avser en lagringskapacitet av högst 33 000 m3 LNG samt hantering av högst 500.000 ton LNG per år. 

– Det är glädjande att vi fått hela miljökonsekvensbeskrivningen godkänd. Vi har erfarit stort intresse och engagemang från alla berörda instanser, säger Lars Gustafsson. 

Den flytande naturgasen kommer till Göteborgs Hamn med fartyg och ska lossas vid kaj och sedan lastas på tankbilar och järnvägsvagnar för vidare distribution till främst industrier i landet. Fartyg ska kunna bunkra LNG som bränsle. Terminalen ska även på sikt kunna förse det befintliga gasnätet med gas.

Terminalen uppförs i samarbete med Göteborgs Hamn, som investerar i infrastruktur i hamnområdet. Den är också en del av ett samarbete med Port of Rotterdam och Gasunie för att bygga infrastruktur för LNG mellan Sverige och Holland. Det gemensamma projektet LNG Rotterdam Gothenburg är delfinansierat av Europeiska Unionens TEN-T program.

Positiva miljöeffekter

Miljövinsterna med att använda LNG istället för oljebaserade bränslen inom sjöfart, industri och tunga transporter är stora. Svavel- och partikelutsläppen minskar till nära noll, kväveutsläppen med 85-90 procent och koldioxidutsläppen minskar med 25 procent.   

För mer information, kontakta Saila Horttanainen, informationschef Swedegas 070-622 76 06 eller Cecilia Carlsson, kommunikationschef Göteborgs Hamn AB, 070-508 66 32. 

Fakta LNG

LNG är naturgas, mestadels metan, som kylts ner till -162°, och tillfälligt omvandlats till vätska. Det gör att den tar 600 gånger mindre plats och kan effektivt fraktas i tankar på fartyg, tåg eller lastbil. Vid förbränning avger den mindre utsläpp av koldioxid och kväveoxid jämfört med oljedrift, och avsevärt mycket mindre utsläpp av svavelföroreningar och partiklar. LNG är färglös, giftfri och luktfri.

 

eu

Tillbaka till nyheter 2014