01 december, 2017

Låt Gotland lagra överskott på el som gas

Den goda tillgången på förnybar energi i form av vind- och solkraft gör Gotland mycket intressant för en anläggning där elöverskott omvandlas till gas. Rätt använd kan tekniken leda till att ön blir ett internationellt föredöme när det gäller lokala energisystem baserade på förnybara energikällor, skriver ett flertal debattörer.

Engagemanget för energieffektivisering är omfattande såväl i Sverige som i resten av världen. Batteriföretaget Northvolt har beslutat att förlägga produktion i Sverige och på internationell nivå för Sverige samtal med övriga Europa om vikten av energilagring i batterier som ett viktigt led i klimatomställningen.

Intresset för just batterilagring är stort, främst då tekniken möjliggör ellagring. Metoderna för att lagra överskottsel från förnybara källor är dock begränsade – elen från solceller och vindkraft måste i princip användas omgående, då mängd eller tidpunkt för produktionen inte kan styras. Batterilagring är en av möjliga lösningar, men tekniken är i en uppstartsfas och är därför mycket dyr.

Lösningen behöver dock inte stavas batterier. Redan i dag finns en teknik som möjliggör för elöverskott från vind- och solkraft att omvandlas till bio- eller vätgas – så kallad Power to Gas. Tekniken är beprövad och innebär att gasnätet kan användas för lagring och gasen som framställs kan direkt användas som till exempel drivmedel. 

Både Danmark och Tyskland ser Power to Gas som en vital del i att nå sina klimatmål för 2035 respektive 2050.  Sedan år 2013 har man i Sverige genomfört tre studier om Power to Gas kring dess potential, möjlig lokalisering och genomförbarhet. Den senaste studien visar att Power to Gas är tekniskt mogen för olika användningsområden. 

I Sverige utgör Gotland ett mycket intressant exempel när det gäller möjligheterna att använda Power to Gas. Att ön dessutom ska vara självförsörjande med förnybar el om 20 år gör det än mer intressant att lokalisera en anläggning där. På milsvida avstånd från fastlandet kan beroendet av en fungerande energiförsörjning bli påtagligt för gotlänningarna. I händelser av kriser kan därför en gasinfrastruktur fungera som en effektiv lösning för att länka samman de olika energislagen som behövs för en fungerande elförsörjning. 

Argumenten för en etablering på Gotland stärks också av den goda tillgången på förnybar energi i form av vind- och solkraft. Rätt använt kan tekniken leda till att ön blir ett internationellt föredöme när det gäller lokala energisystem byggt på förnybara energikällor.

För närvarande genomför Swedegas, Region Gotland, Cementa, Sweco och Hydrogenics en fjärde studie, med syfte att upprätta ett skarpt beslutsunderlag inför en etablering av en anläggning för Power to Gas i närheten av Visby. Då är vi redo att satsa – och då behöver vi få politiken med oss!

I juni i år tillsatte regeringen en utredning med syfte att klarlägga vad som utgör hinder för energieffektivisering, småskalig elproduktion och ellagring, samt att ge förslag på hur dessa hinder kan övervinnas. Utredningen, som ska leverera sina första resultat i februari nästa år och vara färdig i oktober 2018, leds av riksdagsledamoten Lise Nordin (MP). Som ett led i att begrunda hindren för energieffektivisering, skulle utredningen tjäna på att ta del av de tre studierna angående möjligheterna för Power to Gas och närmare undersöka möjligheterna för ett investeringsstöd, som en åtgärd för att övervinna identifierade hinder. Att undanröja dessa hinder är viktiga signalvärden för ett pilotprojekt som vill bidra till att Gotland kan bli helt självförsörjande på förnybar energi. Det är en möjlighet som är värt att ta beakta. Ett investeringsstöd är en viktig förutsättning för att en större etablering av tekniken ska kunna ske, givet den nuvarande prisbilden. 

Om Power to Gas ges rätt förutsättningar har tekniken goda möjligheter att bli nästa stora svenska exportsuccé. Tekniken kan också bidra till att uppnå de mål som ingår i Energiöverenskommelsen om att Sverige ska ha ett förnybart elsystem till år 2040 samtidigt som den bidrar till att upprätthålla lokala effektiva energisystem som Gotland såväl behöver.

Johan Zettergren

vd Swedegas

Christer Bruzelius

vd Destination Gotland

Bertil Klintbom

projektansvarig, Region Gotland

Magnus Ahlsten

grundare, Biogas Gotland

Andreas Wickman

vice ordf, Gotlands Vindelproducenter

Maria Malmkvist

vd Energigas Sverige

Björn Aronsson

vd Vätgas Sverige

Se artikeln i sin helhet på SvD


Tillbaka till nyheter 2017