15 augusti, 2018

Kommentar till medieuppgifter

Med anledning av en artikel publicerad i DI (sid 14) den 13 augusti vill Swedegas göra följande förtydliganden:

Infrastrukturen är flexibel och öppen

Infrastrukturen som nu byggs i Göteborgs hamn fungerar lika bra för naturgas som biogas, och är primärt avsedd för att möta sjöfartens behov av bränslen med mindre utsläpp av koldioxid, kväve, svavel, partiklar och tungmetaller. LNG, dvs flytande naturgas, är idag det renaste tillgängliga marina bränslet. LBG, dvs flytande biogas, kan tillhandahållas i samma infrastruktur i den takt som rederierna efterfrågar den.

Alla som vill köpa och sälja LNG/LBG över systemet är välkomna att göra så. Den är öppen för alla. Swedegas är dock ett rent infrastrukturbolag; vi varken producerar eller säljer gas.

I ett första steg erbjuds bunkring vid kaj (med start inom kort), och planen är att bygga ut anläggningen i takt med marknadens efterfrågan. Den större anläggning ska också kunna anslutas till  stamnätet för gas.

Alla tillstånd är på plats. Bunkringsanläggningen är i drift inom kort och byggnationen av en större anläggning kan börja efter beviljat bygglov. Nu söker Swedegas koncession hos regeringen för att i ett senare skede också kunna ansluta anläggningen till stamnätet för gas.

Efterfrågan på förnybart ökar

Efterfrågan på förnybar gas ökar, inte minst inom svensk industri och inom transportsektorn – både på land och till havs. Under 2017 uppgick andelen förnybar gas i stamnätet till ca 10 procent, en tredubbling jämfört med föregående år (3,6 procent 2016). Prognosen för 2018 visar att användningen av biogas kommer att öka. Första kvartalet 2018 låg andelen biogas på drygt 17 procent av gasen i det svenska systemet.

I likhet med stamnätet är infrastrukturen i Göteborgs Hamn flexibel, dvs den är planerad och byggd för att kunna ta emot en allt ökande mängd förnybar gas.

Ökad försörjningstrygghet genom anslutning till stamnätet för gas

Sverige har idag endast en tillförselpunkt av gas (via Danmark). En ny anslutning kommer öka försörjningstryggheten i Sverige för t ex de industrier, tankställen, hushåll och restauranger utmed nätet som idag använder gas.

I de fall LNG/LBG skulle matas in i stamnätet via anslutningen handlar det om tillfällen då försörjningen via Danmark, eller den inhemska produktionen av biogas, inte skulle vara tillräcklig i förhållande till efterfrågan.

Tillbaka till nyheter 2018