01 april, 2019

Gemensam gasmarknad i Sverige och Danmark från 1 april

En större marknad och ännu högre leveranssäkerhet. Det är verklighet från 1 april, då svenska Swedegas och danska Energinet integrerar marknaderna för gas.
– Genom att slå ihop den danska och svenska gasmarknaden ökar effektiviteten och slutkunderna får möjlighet att välja mellan fler leverantörer, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas.

Swedegas och Energinet är båda gasnätsföretag med systembalansansvar i Sverige respektive Danmark. Det innebär att företagen säkerställer att systemet är i balans mellan in- och utmatning av gas; att det alltid finns så mycket gas i systemet som marknaden efterfrågar.

I stort sett all gas i Swedegas nät kommer via Danmark. Genom att integrera marknaderna blir systemet mer robust och mindre känsligt för variationer. Till exempel blir det enklare att hålla det höga trycket i ledningen även i den norra delen av Swedegas system. Medeltrycket i det svenska systemet ökar från 56 till 70 bar vilket stärker försörjningstryggheten.

Vi vill att det ska vara enkelt och attraktivt att välja gas, inte minst förnybar gas, för såväl industrin och transportsektorn som för hushåll. Med ett gemensamt system kan också betydligt fler gashandlare komma in med erbjudanden på den svenska marknaden, säger Johan Zettergren.

En gemensam marknad ligger också i linje med EU:s uttalade strävan att harmonisera marknaderna inom unionen och öka gränsöverskridande samarbeten.

Det är en stor dag för de danska och svenska gasmarknaderna. Efter 30 år av nära samarbete tar vi nu det slutliga steget och integrerar vår handel över gränserna. Detta kommer stärka och göra marknaden mer effektiv med en ökad konkurrens i hela regionen, säger Jeppe Danø, Director, Gas System Operator på Energinet.

Preemraff i Göteborg, som är en av de industrier som är ansluten till gasnätet, använder gas som bränsle samt som en viktig råvara vid produktionen av förnybara bränslen. Gasen levereras i ledning direkt till Preem.

En säker försörjning av gas är avgörande för vår verksamhet och vår konkurrenskraft, och vi är positiva till hur gasmarknaden nu utvecklas. Utvecklingen kommer även att innebära ett uppsving för gas, vilket i sin tur bidrar till omställningen mot en mer hållbar industri, säger Magnus Wallenbert, chef produkthandel på Preem.

Projektet, som heter Joint Balancing Zone, startade 2017 och har genomförts i samverkan med slutkunder, gasleverantörer, nätägare och reglermyndigheterna i Sverige och Danmark. Idag finns sju gasleverantörer på den svenska marknaden och över 30 på den danska.  

Projektet har en egen webbplats https://en.energinet.dk/Gas/Shippers/Swedegas-Joint-Balancing-Zone

 

För mer information kontakta Saila Horttanainen, chef kommunikation och hållbarhet, Swedegas, +46 70 622 76 06 eller Jeppe Danø, Director, Gas System Operator, Energinet, +45 23 33 88 05.

 

Fakta

Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund och transporterar energi till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industrier, kraftvärmeverk och tankställen med gas. Swedegas satsar på att utveckla ny infrastruktur för biogas, vätgas och flytande gas (LNG/LBG).

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Vi ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene. Vi udvikler gasnettet, så det er parat til morgendagens energiløsninger. Vi bygger nye rør til udlandet og arbejder på at gøre gassen mere klimavenlig.

Tillbaka till nyheter 2019