14 mars, 2013

Investeringar i europeisk energiinfrastruktur gynnar svensk industri

I den europeiska energiomställningen spelar naturgas en allt viktigare roll. I Tyskland fasas kärnkraft och kol ut till förmån för mer miljövänliga energikällor som vind, sol och gas. De investeringar som nu görs i infrastruktur på kontinenten kommer också svensk industri tillgodo.

Den tyska nätoperatören Gasunie kommer att investera omkring 700 miljoner euro framtill 2016 då bland annat en förstärkt gasledning ska byggas till Ellund i Danmark.

- För svensk basindustri innebär detta att försörjningen av naturgas är tryggad. Många har gjort stora investeringar i sin omställning från oljebaserade processer till att använda gas och det är betryggande för dem att få veta att möjligheten att använda gas är säkerställd decennier framåt, säger Lars Gustafsson, VD Swedegas.

Swedegas har i samverkan med den danska nätoperatören Energinet.dk fört diskussioner med EU-kommissionen, tyska myndigheter och Gasunie om vikten av att inkludera gränsöverskridande europeisk infrastruktur i sin långsiktiga planering. Potentialen och behovet av en förstärkning mot Danmark och Sverige har i det sammanhanget varit uppenbar.

- Investeringen i gasinfrasturktur är långsiktig. I Sverige kommer vi det närmste året att börja mata in biogas i vårt system från landets två största biogasanläggningar. Industrins intresse av grön gas är en drivande faktor när vi investerar i smarta system för framtiden, menar Lars Gustafsson.

Investeringen kommer att göras genom en utbyggnad i två steg. Steg 1 motsvarar investeringar på 420 M€ och beräknas vara klar 2014. Steg 2 omfattar bl a färdigställandet av 63 km lång ledning till Ellund i Danmark. Driftstart beräknas till januari 2016, förutsatt att tillståndsprocesser löper som planerat. Investeringen för steg 2 uppgår till ca 300 M€.

Gasen kommer att följa kraven i Swedegas kvalitetsspecifikationer.

Mer information om projektet publiceras löpande.

Tillbaka till nyheter 2013