22 juni, 2017

Green Gas Initiative – andelen biogas i gasnäten ökade med 50 procent på tre år

Under 2016 matades sammanlagt 11 TWh biogas in på gasnäten som ägs av de sju medlemmarna i det europeiska nätverket Green Gas Initiative. Det är en ökning med 50 procent de senaste tre åren.

Det är ett av resultaten som beskrivs i Green Gas Initiatives (GGI) nyligen lanserade första rapport om utvecklingen av biogas (biometan).

– Biogas är ett konkurrenskraftigt, miljö- och klimatvänligt samt resurseffektivt bränsle. Det finns gott om underlag som visar på biogasens potential och möjliga roll i omställningen till ett hållbart energisystem. Därför är det roligt att se att vårt samarbete i Europa ger resultat och att allt mer biogas distribueras i gasnäten. Idag är cirka en tiondel av den gas vi överför i det svenska gasnätet biogas, säger Johan Zettergren, VD på Swedegas.

GGI uppmanar europeiska beslutsfattare att se över det europeiska direktivet om förnybar energi för att stödja en stark utveckling av en europeisk marknad för biogas. Översynen bör stödja två huvudmål:

  • Underlätta gränsöverskridande handel med förnybara gaser genom att inrätta ett europeiskt certifieringssystem.
  • Tillhandahålla en enkel, användbar och stödjande ram för förnybara gaser, särskilt när det gäller kriterier för utsläpp av växthusgaser.

GGI består av sju oberoende gasinfrastrukturföretag som åtagit sig att uppnå 100 procent koldioxidneutral gasförsörjning i sin transportinfrastruktur före 2050. Utöver Swedegas är det Energinet.dk (Danmark), Fluxys (Belgien), Gaznat (Schweiz), Gasunie (Nederländerna), GRTgaz (Frankrike) och ONTRAS Gastransport (Tyskland).

Den fullständiga rapporten, Biomethan – Naturally Green Gas, kan laddas ner från http://www.greengasinitiative.eu/projects

Tillbaka till nyheter 2017