12 mars, 2014

Nu invigs GoBiGas

GoBiGas är världens första förgasningsanläggning i sitt slag och Sveriges största anläggning för produktion av biogas. Biogasen kommer att matas in på gasledningen i sydvästsverige för att på ett effektivt sätt nå ut till marknaden. Gasen kan användas som fordonsbränsle, råvara till industrier eller gas till kraftvärme.

- Biogas och naturgas kan transporteras i samma ledning, vilket innebär att det är enkelt att fasa ut naturgasen i takt med att mer biogas produceras, säger Lars Gustafsson, VD på Swedegas.

Genom att förgasa rester från skogsbruket tar GoBiGas biogasproduktionen till en helt ny nivå. Tekniken kan få avgörande betydelse för utvecklingen av en hållbar transportsektor och ett hållbart samhälle. Transportsektorn kommer att bli en stor användare av biogasen, även om de möjliga kundgrupperna är flera.  I anläggningen är det möjligt att producera biogas motsvarande bränsle till årsförbrukningen för 15 000 bilar eller 400 bussar.

Behovet av biodrivmedel i transportsektorn är stort och en storskalig produktion är nödvändig för att möta det nationella målet om fossilfri fordonstrafik till år 2030. 90 procent av transportsektorns drivmedel är idag petroleumbaserad.

Idag inviger energiminister Anna-Karin Hatt GoBiGas i Göteborg. Anläggningen är under uppstart och ambitionen är att biogas ska kunna gå ut på nätet vid halvårsskiftet 2014.

För mer information, kontakta Saila Horttanainen, informationschef Swedegas, 070 622 76 06, eller Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi, 070-466 04 28.

Fakta Swedegas
Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi motsvarande 15 TWh till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industrier, kraftvärmeverk och tankställen med naturgas. Swedegas satsar nu på att utveckla infrastruktur för biogas och flytande naturgas (LNG).
Tillbaka till nyheter 2014