28 juni, 2021

Stort behov av lagstiftning för att stimulera utbyggnad av vätgas som en del i att nå klimatmålen

I förra veckan publicerade konsortiet Gas for Climate ett policydokument för lagstiftning kring vätgas. Denna rapport samlar visionen för oss och 10 andra europeiska transmissionsnätsoperatörer om hur lagstiftning i EU kan bidra till att skapa en särskild vätgasinfrastruktur i Europa.

För det krävs snabba åtgärder för att nå EU:s ambitiösa klimatmål och önskad utbyggnad av vätgas. Därför föreslår rapporten sju punkter som bör ingå i en initial lagstiftning och också hur den europeiska infrastrukturen för vätgas kan finansieras där investeringsbehov, investerarperspektiv och perspektiv från olika länder beskrivs.

- Vätgasen kommer att bli väldigt viktig i det framtida energisystemet om vi ska uppnå de satta klimatmålen i Europa och Sverige, säger Hans Kreisel, VD på Nordion Energi. Och för att stimulera investeringar och kunna påbörja implementeringen av den infrastruktur som behövs så är behovet av lagstiftning och reglering avgörande.

År 2030 kommer den föreslagna vätgasinfrastrukturen till stor del att bestå av regionala nätverk av vilka över 64% är omgjorda rörledningar och uppgår till mer än 9 100 km i alla nio Gas for Climate länder. De investeringar som behövs för att utveckla denna infrastruktur fram till 2030 uppgår till cirka 11 miljarder euro. Dessa investeringar kommer att utgöra ett viktigt första steg mot en europeisk marknad för flytande vätgas. Gasinfrastrukturföretag och finansiärer är redo att investera i vätgas- och vätgasinfrastruktur och pekar på behovet av tydlig lagstiftning. Europeisk lagstiftning och lokala regeringar spelar en viktig roll i att möjliggöra infrastrukturen för vätgas. Att sätta tydliga mål och tidslinjer och införa policys för att uppfylla dessa är viktiga steg för att komma vidare. 

Gas for Climate stöder EU:s ambition att skapa en gränsöverskridande vätgasmarknad och förutser en stegvis införd lagstiftning för att uppnå detta. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för EU, medlemsländerna och transmissionsnätsoperatörerna att påbörja arbetet med hjälp av ett inledande ramverk för lagstiftning. I linje med hur naturgas regleras i EU idag, ser Gas for Climate att reglerade tariffer och tredjepartsåtkomst som täcker både nya och återanvända vätgasledningar är en del av en framtid där systemansvariga kommer att fungera som reglerade monopol på en mogen marknad.

Denna rapport ger information om Europeiska kommissionens offentliga samråd om gasmarknader och omarbetningen av EU: s regler om marknadstillträde.

 

Läs policydokumentet i sin helhet här: https://gasforclimate2050.eu/wp-content/uploads/2021/06/Gas-for-Climate-Priorities-for-the-EU-hydrogen-legislation-24-June-2021-2.pdf

Tillbaka till nyheter 2021