25 maj, 2012

Genombrott för biogas i Swedegas gasnät

Sveriges största rötningsanläggning för framställning av biogas kommer att byggas på Jordberga i södra Skåne. Efter byggnation kommer anläggningen att producera 110 GWh biogas (11,7 miljoner Nm3 biogas av fordonsgaskvalitet) per år, vilket minskar utsläppen av koldioxid med 28 000 ton om året. Det motsvarar utsläppen från över 300 stadsbussar.

Anläggningen kommer till stånd efter ett nära och intensivt samarbete mellan de fyra delägarna Swedish Biogas International (55%), E.ON Gas (20%), Skånska Biobränslebolaget (20%) och Nordic Sugar (5%). Respektive part bidrar med nödvändig kompetens och marknadsnärvaro för en trygg biogasproduktion, en säkrad biogasavsättning samt en effektiv råvaru- och biogödselleverans.

Cirka 200 miljoner kronor investeras för att med lokala råvaror producera biogas. Genom denna investering tryggas produktionen av biogas för den skånska marknaden för en tid framöver.

En viktig nyhet är att det också tecknats avtal med Swedegas om att biogas från Jordberga ska in i det svenska gasstamnätet, som idag uteslutande används för transport av naturgas. Att biogas nu kommer in i en större infrastruktur är ett stort genombrott. Anläggningen i Jordberga blir pionjär som leverantör av biogas till stamnätet och får därigenom möjlighet att på ett effektivt och miljövänligt sätt nå en större marknad, däribland industrier som gärna vill använda biogas.

Anläggningen kommer att uppföras i anslutning till det gamla sockerbruket i Jordberga. Härifrån kommer en gasledning att byggas som ansluter till stamnätet nordost om Trelleborg. E.ON Gas har förbundit sig att köpa hela produktionen i 15 år.

Företagen bakom anläggningen i Jordberga visar nu med kraftfull handling att vi är villiga att ta ansvar för att Sverige bibehåller en ledande position inom biogasproduktion. Men att anläggningen nu förverkligas beror till stor del på det beslut som Skånetrafiken fattat om att alla transporter ska bli fossilbränslefria år 2020. Förhoppningen är också att politiken inser vikten av att i handling bidra till utveckling och trygga förutsättningar.

För ytterligare information, kontakta:

Saila Horttanainen, informationschef Swedegas AB 0706-22 76 06
Peter Undén, VD Swedish Biogas International, 070-340 81 41
Jessica Cedervall, biogaschef E.ON Gas, telefon 070 – 189 12 14
Torgil Johansson, Skånska Biobränslebolaget, telefon 070 – 915 67 01

Tillbaka till nyheter 2012