15 november, 2012

Debattartikel - Gävle hamn kan bli ett nav för klimatsmart gas

Ett regionalt gasnät i Gävle-Sandviken skulle trygga en konkurrenskraftig energiförsörjning samtidigt som vi kraftigt minskar regionens klimatpåverkan, skriver företrädare för Swedegas, SBI Ekogas och Biogas Mitt om den roll flytande naturgas (LNG) kan spela för industrin och den regionala utvecklingen.

Nya miljökrav innebär att fartyg i svenska farvatten måste ställa om till miljövänligare bränslen senast 2015. Det mest efterfrågade alternativet är LNG, flytande naturgas, som reducerar klimatpåverkan med minst en fjärdedel och i princip eliminerar svavel- och partikelutsläppen. Olja som ersätts med gas, både på land och till havs, minskar också risken för miljöskadliga oljeutsläpp.

Gävle hamn beskrivs med rätta som ett nav för import och export på ostkusten, där trä och stål på väg ut i världen möter kaffe och olja på väg in i Sverige. Energianvändningen behöver anpassas till dagens och framtidens verklighet och vi måste välja alternativ som minimerar påverkan på miljö och klimat på både kort och lång sikt. De regioner som ställer om först kommer att vara vinnare i framtiden, det gäller inte minst de viktiga hamnstäderna. Konkurrenskraften för industrier och andra företag stärks samtidigt som det skapas nya arbetstillfällen.

Ett regionalt gasnät kopplat till en LNG-terminal i Gävle hamn skulle kunna förse regionens industri och fordon med energi som är både billigare och avsevärt mer miljöeffektiv än olja. På köpet kan regionens biogasproduktion mångfaldigas. En utredning och analys av biogasutvecklingen i Gävleborg, som tagits fram uppdrag av BiogasMitt, visar att intresset för biogas växer snabbt och att många är involverade redan i dag. Exempelvis nämns länsstyrelsen, kommuner, lantbruk, reningsverk, VA-bolag, ener­gibolag, industrier och teknikföretag.

Biogas är ett extremt klimat- och miljöeffektivt energislag som bland annat kan utvinnas ur organiskt avfall och gödsel från lantbruket. Efterfrågan är stor men produktionen är fortfarande i sin linda. Under 2011 producerades 1,4 terawattimmar, men den långsiktiga potentialen bedöms vara hela 70-80 terawattimmar per år. Det motsvarar en dryg tredjedel av Sveriges totala oljeanvändning.

Biogas har potential att spela en stor roll i omställningen till en fossil­oberoende fordonsflotta, något som regeringen har aviserat som mål till 2030. Transportsektorn som i dag till 95 procent är baserad på fossila bränslen har inte råd att välja bort biogasen, som ett av flera goda alternativ.

I utredningen konstateras att en LNG-terminal i Gävle som ansluts till ett regionalt gasnät även skulle vara av stor betydelse för omgivande lokal biogasproduktion. Producenterna skulle då kunna ansluta sig till gasnätet och få tillgång till en effektiv infrastruktur för inmatning och distribution. Grön gas-principen – som fungerar på samma sätt som grön el-principen – skulle då kunna bli verklighet också i denna region.

Gasnätet kan byggas osynligt under mark och få räckvidd till den energikrävande stålindustrin i Bergslagen som genom tillgång på LNG och biogas snabbare skulle nå sina miljömål.

Flera hamnstäder i Östersjöregionen överväger just nu alternativet och vi ser gärna att Gävle blir en av de första att ta steget. I Göteborg planeras en LNG-terminal som blir först ut bland befintliga och planerade LNG-terminaler i Sverige med att vara öppen för alla aktörer som vill importera gas, vilket säkerställer bästa pris för slutkunderna, som då själva fritt kan välja sin gasleverantör. Intresset från såväl sjöfarten som industrin och transportsektorn är stort; många ser en efterlängtad möjlighet att växla om från olja och kol till naturgas och biogas.

Gävle har i dag länets enda tankställe för biogas, där kapaciteten räcker till knappt hundra personbilar per dag. Efterfrågan är förstås mångfalt större än så, exempelvis från lokaltrafik, taxi och bilar i kommunal hemtjänst. Med en öppen LNG-terminal som backup, som alltså baseras på naturgas, skulle ett likaledes öppet gasnät i Gävle kunna ta emot all den biogas som regionens leverantörer förmår producera. Vare sig det handlar om biogas eller naturgas så utklassas bensin och diesel från miljö- och klimatsynpunkt.

Lars Gustafsson
VD, Swedegas

Ulla-Karin Enbom
Projektansvarig Biogas Mitt

Jonas I Stenfelt
VD, SBI Ekogas

 

Debattartikel i Gefle Dagblad publicerad 2012-11-15

Tillbaka till nyheter 2012