16 december, 2020

Pressmeddelande: Ny rapport från Gas for Climate visar positiv utveckling av biogas och vätgas i Europa

Rapporten innehåller en marknadsöversikt och visar trender relaterade till uppskalning av biogas och grön och blå vätgas i Europa. Resultatet visar bland annat tydligt att produktion av biogas ökar snabbt och kostnaderna minskar. Flera vätgasprojekt väntas också starta de kommande åren.

Rapporten innehåller en marknadsöversikt och visar trender relaterade till uppskalning av biogas och grön och blå vätgas i Europa. Resultatet visar bland annat tydligt att produktion av biogas ökar snabbt och kostnaderna minskar. Flera vätgasprojekt väntas också starta de kommande åren.

En ny rapport publicerad av Gas for Climate-konsortiet presenterades idag. Denna rapport är en unik granskning av de aktuella marknaderna för biogas samt grön och blå vätgas i Europa*. Rapporten, som tagits fram av Guidehouse, beskriver viktiga marknadstrender och ger exempel på framträdande projekt.

Gasen har en central roll i omställningen av energisystemet. Det gäller i synnerhet efter EU kommissionens besked om behovet av omfattande satsningar på vätgas, men det handlar också om att se biogasens potential för att nå klimatmålen. Därför är det mycket glädjande att se att aktiviteten och initiativen ökar för att den förnybara gasen ska kunna växa på den europeiska marknaden, säger Hans Kreisel, VD på Nordion Energi. – Det ökade fokuset på infrastrukturens betydelse i utvecklandet av energisystemet är också väl underbyggt i rapporten.

Transporten av biogas i gasnätet ökade med 15 % bara under 2018, och 65 % av biogasen produceras med bioavfall och biorester som råvara. Biogasproduktionen ökar snabbt, samtidigt som produktionskostnaderna sjunker och inmatningen i gasnätet ökar. Flera vätgasprojekt beskrivs i rapporten som fokuserar på att: öka efterfrågan på vätgas inom nya industrisektorer, undersöka vätgasanvändningen för tunga transporter eller ersätta den grå vätgas som nu efterfrågas med alternativ som minskar koldioxidutsläppen.
Rapporten belyser också hur befintlig gasinfrastruktur i allt högre grad används för att transportera biogas och förbereds för transport av vätgas. Flera framträdande projekt fokuserar på att möjliggöra transport av förnybara gaser och gaser med lågt koldioxidinnehåll. Detta är viktigt eftersom det visar hur gasinfrastrukturen kan accelerera uppskalningen av vätgas och biogas.

Dessa nämnda framsteg skapar goda förutsättningar att uppnå EU:s mål för minskning av koldioxidutsläppen till 2030 och visar att industrin är redo att satsa på biogas och vätgas. Tydliga myndighetsbestämmelser skulle bidra till att påskynda den pågående utvecklingen och främja investeringar. I januari 2021 kommer Gas for Climate att publicera ett policydokument som förespråkar ett obligatoriskt mål för förnybar gas. Ett sådant mål skulle stärka de identifierade trenderna som är nödvändiga för en fortsatt minskning av koldioxidutsläppen i det europeiska energisystemet.

Läs den interaktiva rapporten Market State and Trends och ladda ned hela rapporten här. 

* Rapporten skiljer mellan grå, grön och blå vätgas. Grå vätgas produceras av naturgas och används i stor skala inom EU:s industrier idag. Blå vätgas tillför koldioxidavskiljning och lagring till den vätgasproduktion som baseras på naturgas. Grön vätgas produceras genom att vatten delas upp i väte och syre genom elektrolys, där förnybar el och vatten används som råvara. Grön vätgas kan också produceras genom ångreformering eller autoterm reformering av biogas.

 

 Om rapporten

Gas for Climate skapades 2017 för att analysera och skapa medvetenhet om vikten av förnybar och koldioxidsnål gas i framtidens energisystem i enlighet med Parisavtalets mål att begränsa den globala temperaturökningen till under 2 grader. För att klara detta måste hela ekonomin vara koldioxidfri (noll nettoutsläpp) i mitten 2000-talet.

Gas for Climate-gruppen består av tio ledande europeiska gastransportföretag (Enagás, Energinet, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, ONTRAS, OGE, Snam, Swedegas (en del av Nordion Energi) och Teréga) och två branschorganisationer inom förnybar gas (European Biogas Association och Consorzio Italiano Biogas).

Rapporten Market State and Trends är den första i en serie rapporter som tagits fram av Navigant, numera Guidehouse. Rapporten belyser viktiga trender relaterade till biogas, vätgas och gasinfrastrukturen mot bakgrund av nödvändig utveckling fram till 2030. Utveckling som identifierats i scenariot Accelerated Decarbonisation Pathway och som publicerades av Gas for Climate i april 2020.[1]

Rapporten visar att viktiga trender inom implementering av biogas och grön och blå vätgas redan nu börjar utvecklas i rätt riktning för att uppnå målen för minskade koldioxidutsläpp år 2030 – vilket är i linje med analysen i den pathway-studie som gjordes tidigare i år. En ökad distribution av biogas och vätgas kommer också att skapa många arbetstillfällen, vilket analyserades i en rapport från Gas for Climate 2019[2].

På utbudssidan av biogas vidareutvecklas produktionsteknologin och avfallsströmmar vinner mark som råvara. Vätgastekniken ökar i omfattning och det görs framsteg i de inledande faserna av olika projekt. För båda gaserna måste processen fortfarande påskyndas för att öka den gränsöverskridande handeln och få ned produktionskostnaderna.

Viktiga sektorer som kommer att efterfråga biogas samt blå och grön vätgas under 2020-talet är industri, transport och bebyggda områden. Inledande undersökningar av alternativ till grå vätgas pågår inom raffinaderi- och kemiindustrin, samtidigt som det startas pilotprojekt och görs försök att implementera nya gröna vätgasprocesser inom järn- och stålsektorn. Inom tunga vägtransporter ökar användningen av bio-LNG (Liquified natural gas)/CNG (Compressed natural gas) och vätgas. Däremot befinner sig sjöfartsindustrin ännu i ett tidigt skede av omställning. En renoveringsvåg har startat inom bebyggda områden men mer behövs göras. Tidig användning av hybriduppvärmningsteknik möjliggör minskade koldioxidutsläpp.

Allt större mängder biogas matas in i gasnätet och takten måste öka framåt för att följa tidplanen till 2030. Tidig kommersiell implementering av centraliserad biogasuppgradering och omvända flödesinstallationer genomförs för att påskynda inmatningen av biogas i gasnätet. Utvecklingen av vätgasinfrastrukturen är fortfarande i ett tidigt skede med inledande utveckling av dedikerad infrastruktur och lagring samt pilotprojekt för att öka blandningsnivåerna.

Förnybar gas är all gas som produceras från förnybara källor. Detta inkluderar uppgraderad biometan som produceras genom anaerob rötning av jordbruksbiomassa och organiskt avfall, biogas som produceras genom termisk förgasning av trärester, väte som produceras av förnybar el eller biometan, och syntetisk metan som produceras av förnybar vätgas.

 


 

[1] Gas for Climate, Gas Decarbonisation Pathways 2020-2050 (2020), https://gasforclimate2050.eu/?smd_process_download=1&download_id=339

[2] Gas for Climate, Job creation by scaling up renewable gas in Europe (2019), https://gasforclimate2050.eu/?smd_process_download=1&download_id=275. I rapporten dras slutsatsen att en uppskalning av biometan och grön vätgas till 2 900 TWh fram till 2050 kan skapa 1,7 till 2,4 miljoner jobb fram till 2050, varav 600 000 till 850 000 är direkta jobb.

Tillbaka till nyheter 2020