04 november, 2015

Ei och marknaden nöjd med Swedegas som systembalansansvarig

Aktörerna på den svenska gasmarknaden anser att flytten av systembalansansvaret från Svenska Kraftnät till Swedegas fungerade mycket bra. Energimarknadsinspektionen är nöjd med hur Swedegas utför sitt uppdrag och skriver i sin rapport att företaget har tagit en aktiv roll i utvecklingen av marknaden.

Swedegas tog över systembalansansvaret för det västsvenska naturgassystemet från Svenska Kraftnät i juni 2013. På regeringens uppdrag har nu Energimarknadsinspektionen, Ei, utvärderat reformen och analyserat hur marknaden har påverkats.

I rapporten kan man läsa att aktörerna på marknaden upplever att reformen förbereddes väl och att Swedegas övertagande genomfördes på ett mycket professionellt sätt. Vidare menar Ei att Swedegas agerar med både kompetens och engagemang och utför sitt uppdrag som systembalansansvarig till synes utan brister. Vidare beskrivs att Swedegas tar en mer aktiv roll i utvecklingen av marknaden än vad som skedde innan Swedegas hade detta uppdrag.

 - Vi har försökt fånga upp alla som har en kontaktyta med Swedegas, det vill säga balansansvariga företag, gasnätsföretag, stora kunder, den danska transmissionsnätsoperatören Energinet.dk, Svenska kraftnät och branschorganisationer, säger Kaj Forsberg, analytiker på Ei.”

Som slutsats anser Ei att överflyttningen av systembalansansvaret och den löpande balanseringen har fungerat bra. Därför anser Ei att det inte finns behov av en komplettering av regelverket.

Systembalansansvaret innebär att Swedegas sköter både drift och underhåll av systemet samt tillser att konsumtion och tillförsel av gas ständigt är i balans.

Läs rapporten på Ei:s hemsida här.

Swedegas

Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi motsvarande 15 TWh till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industrier, kraftvärmeverk och tankställen med naturgas. Swedegas satsar nu på att utveckla infrastruktur för biogas och flytande naturgas (LNG).

För mer information kontakta Saila Horttanainen, informationschef Swedegas, 070- 622 76 06.

Tillbaka till nyheter 2015