26 februari, 2015

Debattartikel i GP - Dags att öppna för gaskraften

Just nu finns ett gyllene tillfälle för Energikommissionen att ta med energigasens stora möjligheter som baskraft i diskussionen om vår framtida energiförsörjning, skriver Anders Mathiasson, Energigas Sverige, och Lars Gustafsson, Swedegas.

Energikommissionen som nu ska presenteras blir ett test på hur bärande den så kallade december-överenskommelsen kring energiområdet faktiskt är. Och på regeringens och oppositionens ansvar för det svenska energisystemets framtid. Säker, trygg och hållbar energiförsörjning är avgörande för svensk industri, tillväxt och jobbskapande.

Utbyggnaden av den förnybara elproduktionen, som vindkraft, ger ett fantastiskt positivt tillskott. Produktionen är dock till stor del volatil och behöver kompletteras med annan produktion som kan tillgodose efterfrågan oavsett väder och vind. I dag är det framförallt kärnkraft och vattenkraft som står för denna bas. Ju mer förnybar elproduktion vi får, desto viktigare blir det att också hitta ny baskraft som komplement. Detta gäller speciellt södra Sverige där bristen på elproduktion blir tydlig.

Gaskraft är ett komplement eller alternativ till kärn- och vattenkraft och borde redan nu tas med i kommissionens arbete. Gaskraftverken är relativt billiga att bygga, de klarar industrins krav på leveranssäkert, understödjer utbyggnad av förnyelsebar elproduktion och kan finnas på plats mycket snabbt. En logisk placering borde vara längs gasnätet mellan Trelleborg och Stenungsund.

Ren och effektiv gas

Gasnätet förser i dag livsmedels-, stål- och petrokemiindustrier liksom Göteborgs kraftvärmeverk Ryaverket med ren och effektiv gas. Även biogasmarknaden har tack vare gasnätet utvecklats starkt i såväl Västra Götaland, Halland som Skåne. Genom helt nya och industriella biogasanläggningar som Gobigas i Göteborg används nu ledningen för att nå kunder på Västkusten.

Gasens betydelse för samhället växer liksom användningsområdena. Gas inom industri, sjöfart och tunga landtransporter bidrar till flera miljö- och klimatmål. Samtidigt pågår intressant forskning och utveckling om möjligheterna att etablera landets första ”Power to Gas”-anläggning som möjliggör lagring och transport av överskottsel från vindkraft i gasnät.

Gas är med andra ord ett praktiskt möjligt alternativ som ny baskraft vilket bekräftats av SKGS (svenska basindustrins energisamarbete) som i en rapport visat att gaskraften har relativt låga kapitalkostnader, tillståndsprocessen beräknas ta 2-3 år liksom själva byggnationen – tre gånger snabbare än för nya kärnkraftsreaktorer.

Det är med andra ord ett gyllene tillfälle för Energikommissionen att diskutera vår långsiktiga energiförsörjning, baskraftsalternativen och gasens möjligheter.


Anders Mathiasson
vd Energigas Sverige


Lars Gustafsson
vd Swedegas

Debattartikel i GP 2015-02-26.

Tillbaka till nyheter 2015