01 februari, 2018

Byggstart för LNG-anläggning i Göteborgs Hamn

Nu är bygget av Göteborgs första anläggning för flytande naturgas (LNG) i Energihamnen i Göteborgs Hamn igång. Anläggningen, som byggs av Swedegas, innebär nya möjligheter för LNG-drivna fartyg som anlöper Göteborgs Hamn och beräknas tas i drift under 2018.

LNG är idag det renaste marina bränslet som står till buds för den storskaliga sjöfarten. LNG som drivmedel sänker utsläppen av svavel, partiklar och tungmetaller till ett minimum. Utsläppen av kväveoxider sänks med 80 procent. EU har också pekat ut LNG som ett viktigt fartygsbränsle för framtiden. LNG som fartygsbränsle används allt mer i världen i takt med att de globala utsläppsreglerna för sjöfarten blir allt striktare.

Tidseffektiv bunkring
Genom Swedegas anläggning blir det nu möjligt att bunkra LNG i hamnen varje dag, dygnet runt – samtidigt som fartygen lossar eller lastar. Anläggningen byggs på land och kommer att erbjuda snabb, säker och effektiv LNG-bunkring från landsidan.

– LNG-drivna fartyg utgör en allt större andel av anlöpen i Göteborgs Hamn. Den här anläggningen stärker Göteborgs Hamn som ett hållbart skandinaviskt godsnav och är ett steg i rätt riktning mot en mer hållbar sjöfart, säger Jill Söderwall, chef för Energihamnen, Göteborgs Hamn AB.

Skalbar anläggning med fler valmöjligheter
Anläggningen blir skalbar och kommer att kunna anpassas efter kundernas behov. Genom den kommer kunden också att fritt kunna välja av vem man köper själva gasen. LNG:n kommer till anläggningen via trailers eller containers och distribueras via en 450 meter lång vakuumisolerad kryogen rörledning ut till kajerna i Skarvikområdet i Göteborgs Hamns energihamn.

Anläggningen är också ett första steg i att bygga en större lösning för gasinfrastruktur i Göteborgs Hamn. Swedegas äger och driver även stamnätet för gas och den planerade anläggningen ska kunna anslutas till gasnätet i ett senare skede. På sikt ska även svensk industri och landbaserade transporter kunna använda anläggningen.

– I likhet med stamnätet där både natur- och biogas transporteras är den nya anläggningen flexibel och kan även användas för lagring och transport av förnybar gas. Redan idag kan kunderna utmed gasnätet välja biogas, och den möjligheten vill vi erbjuda även sjöfarten som ett nästa steg i deras omställning till miljöriktiga alternativ, säger Johan Zettergren, VD i Swedegas.

EU har givit projektet så kallad PCI-status, vilket innebär att det är ett av de mest prioriterade infrastrukturprojekten i Europa. EU har också via INEA (The Innovation and Networks Executive Agency) beviljat stöd för att projektet ska kunna realiseras.

Fakta: Swedegas
Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund, och transporterar energi till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industrier, kraftvärmeverk och tankställen med gas. Swedegas satsar på att utveckla ny infrastruktur för biogas, vätgas och LNG.

 

Jill Söderwall, chef för Energihamnen i Göteborgs Hamn, och Johan Zettergren, VD för Swedegas, tar det första spadtaget och ser fram emot att den nya anläggningen för flytande gas tas i drift under 2018. Foto: Jonas Tobin

 

Tillbaka till nyheter 2018