Seminarier

Nu formas morgondagens Energimarknad

Frågorna kring hur vi gemensamt når de långsiktiga klimatmålen diskuterades under våra två framåtblickande och välbesökta seminariedagar i Visby. Tack alla som medverkade i våra paneler och som besökte våra seminarium!

TISDAG 2 JULI

Färdplan 2050 - vem ritar kartan för energiomställningen?
Hur kan vi i Sverige, med början idag, ta konkreta steg mot målet om ett koldioxidneutralt Sverige år 2050? Vi inleder seminarieserien med ta pulsen på beslutsfattarna – är energiomställning enligt Färdplan 2050 möjlig och i så fall till vilket pris? Vi får en inblick i de strategiska vägvalen vi står inför just nu, genom EU-kommissionens långsiktiga mål, Naturvårdsverkets färdplan 2050, regeringens plan för det fortsatta arbetet och industrins möjlighet att bidra, liksom den regionala nivåns betydelse. Är vi på rätt väg?

DELTAGARE: Maria Wetterstrand, samhällsdebattör, tidigare språkrör (MP) • Maria Ågren, Generaldirektör, Naturvårdsverket • Gunnar Caperius (C), politisk sakkunnig Statsrådsberedningen • Pierre Schellekens, chef EU-kommissionens kontor Sverige • Gunnar Hedberg, ordförande för SKLs samhällsbyggarberedning • Johan Zettergren, marknadschef, Swedegas.
Moderatorer: Kristina Persson, ordförande och Ola Alterå, senior rådgivare, tankesmedjan Global utmaning

Industrin gasar, vad bromsar? Hur kan indu­strins potential frigöras?
Svensk industri ska minska sin klimatpåverkan – med bibehållen global konkurrenskraft. Kan kol och olja ersättas eller är effektivisering den enda vägen? Vad säger Färdplan 2050 om industrins vägval för hållbar utveckling och tillväxt? Här diskuterar vi förutsättningarna och behoven hos de mindre företagen, liksom utmaningarna och möjligheter för den storskaliga industrin att gå från olja och kol till gas som ett mer hållbart alternativ. Vad sker i regioner med mycket energikrävande industri? Är de politiska bedömningarna i linje med industrins planer?

DELTAGARE: Gösta Karlsson, chefs­ekonom, Unionen • Helen Axelsson, avdel­nings­chef energi och miljö, Jernkontoret • Mary Envall, miljöchef, Estrella. • Carina Blank, (S), ordförande kommunstyrelsen Gävle, Gustav Hemming (C), landstingsråd Stockholm. Moderator: Anders Mathiasson, VD, Energigas Sverige
Arr: Energigas Sverige och Swedegas

Vind i seglen eller LNG i tanken? Hur kan sjöfartens omställning gynna industrin?
Sjöfartens energiomställning har stor potential för såväl klimat- som miljömål. Sjöfart och industri kan båda gynnas när infrastrukturen byggs för LNG, flytande naturgas. Vad driver nödvändiga investeringar, hur kan samverkan med landbaserad industri öka potentialen och leder dagens styrmedel rätt?

DELTAGARE: Sven Hunhammar, klimatchef, Naturskyddsföreningen • Lisa Emelia Svensson, Havs- och vattenambassadör, Miljödepartementet • Elias Wästberg, Public Affairs chef, Göteborgs Hamn • Anders Boman, VD, Walleniusrederierna • Tomas Hirsch, Manager Strategic Energy Management, SSAB • Lars Frisk, chef affärsutveckling, Swedegas.
Arr: Göteborgs Hamn och Swedegas

ONSDAG 3 JULI

Power to gas – vindkraften vinner på att bli biogas!
Långsiktiga mål kräver nya perspektiv i energipolitiken. Power to gas, den teknik som innebär att överskottet på el från vindkraft kan omvandlas till biogas, växer nu fram runtom i Europa. Vi diskuterar här förutsättningarna för en utveckling av tekniken i Sverige, och gör en jämförelse med Danmark där power to gas är en viktig del i landets energiomställning. Vad är potentialen för överskottsenergi från vindkraft att bli biogas i Sverige? Hur kan smart infrastruktur effektivisera energisystemen och göra dem mer hållbara? Kan samhällsplaneringen underlätta samverkan på energimarknaden?

DELTAGARE: Tomas Kåberger, Professor, Chalmers, fd generaldirektör för Energi­myndig­heten • Martina Krüger, energi­expert Greenpeace • Håkan Jönsson, Gävle Energi • Malene Hein Nybroe, Head of Gas Deve­lopment and Preparedness, Energinet.dk • Johan Zettergren, marknadschef, Swedegas. Moderator: Maria Sunér Fleming, ansvarig energi och klimat, Svenskt Näringsliv

Gasen i botten! Hinner transportsektorn bli fossilfri?
Transportsektorn står för mer än 30 % av Sveriges koldioxidutsläpp. Regeringen har slagit fast att Sverige år 2030 ska ha transporter som är oberoende av fossila bränslen. Men vad krävs för en omställning? Vi diskuterar möjligheterna och utmaningarna utifrån statens pågående utredning om fossilfri fordonstrafik. En fördjupning i det regionala perspektivet görs där en växande produktion av biogas är av stor betydelse. GoBiGas i Göteborg är ett världsunik initiativ för storskalig biogasproduktion som ska gynna fordonstrafiken.  Skånetrafikens mål att kollektivtrafiken ska drivas av fossilfria bränslen senast 2020 – vad gör den möjlig? 

DELTAGARE: Thomas B Johansson, Regeringens utredare Fossilfri Fordonstrafik.  • Anders Ygeman, ordförande Trafikutskottet (S) • Mats Persson, (FP) regionråd Region Skåne • Anders Lindström, VD, SL• Åsa Burman, Projektchef GoBiGas, Göteborg Energi AB • Anna Brynås, affärsutvecklare, Swedegas. Moderator: Anders Mathiasson, VD, Energigas Sverige

Färdplan 2050 – hur uppnår vi visionen om ett helgrönt Sverige?
I detta avslutande seminarium tar vi med oss veckans insikter om hur olika sektorer kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Vad kan göras på kort och lång sikt för att samhället ska vara koldioxidneutralt 2050? Kristina Persson, ordförande för Global Utmaning, leder ett samtal med de politiker som ska besluta om vägen framåt. Vad har politikerna för förväntan på andra aktörers bidrag till att uppnå färdplanen? Vilken roll spelar politiken – och vad skiljer de olika partierna åt? Hur kan vi genom en strategisk samhällsplanering och rätt styrmedel ta ut riktningen och nå det slutgiltiga målet?

DELTAGARE: Ingemar Nilsson (S),  riksdagsledamot, suppleant Näringsutskottet
• Helena Leander, (MP), riksdagsledamot Miljö- och jordbruksutskottet • Johan Johan­sson, (M), riksdags­ledamot, suppleant i Näringsutskottet • Roger Tiefensee (C), riksdagsledamot Miljö- och Jordbruksutskottet • Staffan Werme, (FP)  • Irene Oskarsson (KD), riksdagsledamot Miljö- och jordbruksutskottet • Jens Holm (V),  riksdagsledamot i Miljö- och jordbruksutskottet • Lars Gustafsson, VD, Swedegas. Moderator: Kristina Persson, ordförande och Ola Alterå, senior rådgivare, tankesmedjan Global utmaning