Seminarier

Gasdagarna 2018

Inspiration och försiktig optimism

Långsiktighet och att vårda de politiska överenskommelser som gjorts inom energi och miljö – det är viktiga frågor framåt, konstaterade politikerpanelen som avslutade Gasdagarna.

I ett högsommarvarmt Falkenberg träffades företrädare för gasbranschen, intresseorganisationer och politiker 30 och 31 maj. Den övergripande frågan för konferensen var vilken roll gasen spelar för klimat och miljö i Sverige.

Johan Kuylenstierna, professor vid Stockholms universitet och ledamot av Klimatpolitiska rådet, menade att Sverige har en stor uppgift i att visa på möjligheterna i den tekniska utvecklingen. Att Sveriges utsläpp minskar påverkar inte det globala klimatet i någon större utsträckning – men kan vi visa hur cement- och stålindustrin kan bli fossilfria är det en stor sak:

– Jag förväntar mig att ni ligger i framkant och hittar lösningarna, var hans budskap till branschen.

Emil Högberg, statssekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan, avslöjade att Åsa Westlund, socialdemokratisk riksdagsledamot och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, blir regeringens biogasutredare.

– Det viktigaste är att hitta långsiktiga lösningar för biogasen, påpekade han.

Mats Eklund, Biogas Research Center vid Linköpings universitet, konstaterade att klimatfrågorna är integrerade i allt vi gör, det handlar inte bara om tillgång på energi.

– Det är också en fråga om tillgång till naturresurser och råvaror, konkurrens, konflikter med annan användning av mark. Fortfarande läggs mer än 80 procent av världens avfall på deponi. Och mer än 80 procent av energianvändningen är fossil.

Han efterlyste helhetsgrepp och breda analyser att systemgränser utökas och perspektiven breddas.

De parallella seminarierna handlade om allt från Gaskvalitet i förändring till Gas för renare sjöfart. I båda seminarierna medverkade representanter för Swedegas, Geir Sjöholm och Johan Zettergren. Den senare var även moderator för Gas till el och värme – en outnyttjad potential?. På seminariet presenterades bland annat Power to gas, som beskrevs som ett system som ger lokal flexibilitet och där man lokalt kan producera sitt eget drivmedel. Ett annat lokalt system, utvecklat vid Luleå tekniska högskola, som ger el och värme från förgasad biomassa presenterades också.

Gasdagarna avslutades med en panel av politiker – Karin Svensson Smith (MP), Rickard Nordin (C), Mattias Jonsson (S) och Johan Hultberg (M). De var överens om att de politiska överenskommelserna inom klimat och miljö är en bra grund att stå på.

– Och biogas är en valfråga, hävdade Karin Svensson Smith.

Så det är nog som Cecilia Hedqvist, Gasnätet Stockholm, konstaterade redan efter första dagens inledningsseminarium:

– Jag har en mer positiv känsla i år – vi har lämnat domedagen bakom oss. Och det känns som att biogasen är tillbaka på agendan!

På energigas.se publiceras föredrag och bilder.