Seminarier

Almedalen 2019 – dags för nya smarta debatter om klimat och energi!

För nionde året i rad arrangerar Swedegas seminarier i Almedalen. Temat är omställningen till förnybar och klimatsmart energi. Här diskuteras cirkulär energi, hur transportsektorn ska bli klimatneutral, effektbrist i kraftnätet och när biogasen kan få långsiktiga spelregler. Möt politiker, företrädare för näringsliv och forskning! Seminarierna arrangeras i samarbete med 2030-sekretariatet/Fores, Svensk Sjöfart, Energiforsk och Energigas Sverige.

Vi finns på Hästgatan 2. Välkomna!

Måndag 1 juli

13.00–14.00 • lättare servering

Inga onda cirklar – rätt förutsättningar för en cirkulär ekonomi

Det kretslopp vi kallar för cirkulär ekonomi strävar efter högsta möjliga resurseffektivitet, där den enes avfall blir den andres resurs. Fossilfri energi är nyckeln till ett sådant kretslopp. Sverige ligger långt fram vad gäller utvinning av biogas – kommunerna förbränner hushållsavfall, reningsverk framställer avloppsslam och skogsindustrin utvinner biogas genom att återanvända avloppsvatten från massa- och pappersfabriker. Med hjälp av statliga investeringar i produktion och distribution av biogas vill politikerna bakom 73-punktsprogrammet ytterligare främja Sveriges ledande position. Samtidigt kan den cirkulära ekonomin inte omfatta allt. Vad mer än investeringar behövs för att bädda för en fortsatt positiv utveckling av den cirkulära ekonomin – i kommunerna, på nationell nivå och i näringslivet?

I samarbete med 2030-sekretariatet/Fores

Bland de medverkande: Tony Clark, Avfall Sverige, Helena Sjögren, Skogsindustrierna, Camilla Brodin (KD)

Moderator: Mattias Goldmann, Fores

16.00–17.00 • lättare servering

En flytande start – klimatomställningen av tunga transporter

Till 2030 ska växthusgasutsläppen från transportsektorn minska med minst 70 procent och till 2045 ska sektorn vara klimatneutral. En central del i den omställning som krävs är ökad användning av gas som drivmedel. Sedan slutet av 2018 kan fartyg tanka flytande gas (LNG/LBG) i Göteborgs hamn och i mars i år genomförde Destination Gotlands nya M/S Visborg sin jungfrufärd på LNG. Hot om dieselförbud och andra regulatoriska åtgärder samt en ökad efterfrågan på miljövänliga tekniker har ökat efterfrågan på LNG-drivna lastbilar hos tillverkare som Scania. Hur behöver marknadsförutsättningarna se ut för en fortsatt progressiv utveckling både till sjöss och för tunga transporter på land? Vad är affärskritiska faktorer enligt branscherna?

I samarbete med Svensk Sjöfart.

Bland de medverkande: Åsa Pettersson, Scania, Christer Bruzelius, Gotlandsbolaget, Tryggve Möller, Terntank, Åsa Burman, Lighthouse, Mattias Backmark, Preem

Moderator: Johan Zettergren, Swedegas


Tisdag 2 juli

10.00–11.00 • lättare servering

Strömavbrott – effektbrist i kraftnätet

Sverige har problem med effektiviteten i elnätet. Det märks genom att industrisatsningar runtom i landet skjuts på framtiden. Redan i dag hindras Malmö stad från att bygga ut infrastrukturen för laddstolpar. I Täby står en stormarknad oinvigd för att elen inte räcker till. Även basindustrin lider, och tillståndsprocesserna för att bygga ut nätet är ofta utdragna. En effektbrist riskerar att slå hårt mot den elintensiva industrin och i förlängningen mot jobb, export och välstånd. Hur kan vi tillsammans undvika det? I det här seminariet möts industrin och politiken för att samtala om energisystemets utmaningar, hur vi med tillgängliga medel kan motverka en effektbrist och varför en kraftvärmeutredning är nödvändig.

I samarbete med Energiforsk.

Bland de medverkande: Linda Flink, Svenskt Näringsliv, Filip Johnsson, Chalmers, Hans Kreisel, Swedegas/Weum, Lotta Olsson (M), Monica Haider (S)

Moderator: Markus Wråke, Energiforsk

16.00–17.00 • lättare servering

Så lyfter biogasen

Den svenska gasbranschen har länge påtalat behovet av långsiktiga riktlinjer för biogasens framtid. Ogynnsamma konkurrensförutsättningar och en ökad integrering av den europeiska biogasmarknaden har gjort behovet av schyssta spelregler än viktigare. I maj 2018 tillsatte regeringen Biogasmarknadsutredningen. Den syftar till att kartlägga hur biogasen bäst kan tas till vara och ge förslag på konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt stabila spelregler. I maj 2019 kom besked om att utredningen förlängs med sex månader till den 31 december. Med utgångspunkt i nuläget för Biogasmarknadsutredningen anordnar vi ett samtal mellan representanter för utredningen, politiker, näringsliv, externa specialister och intressenter. Vad visar utredningen så här långt? Vilka är de största utmaningarna och möjligheterna för biogasen framgent? Vilka förslag hoppas bransch, förvaltning och intressenter på i utredningens slutredovisning?

I samarbete med Energigas Sverige.

Bland de medverkande: Roger Berggren, Biogasutredningen, Rickard Nordin (C), Marc Hoffmann, E.ON, Malin Strand, Fossilfritt Sverige

Moderator: Anna Wallentin, Energigas Sverige