Seminarier

Almedalen 2016 - med de smartaste debatterna om framtidens energi- och klimatpolitik!

Hållbar energiomställning – global konkurrenskraft var temat för årets Almedalenseminarier. Och de tog upp frågor som engagerade både paneler och publik. Varmt tack till alla medverkande och till alla som kom och lyssnade! Här kan du läsa korta refererat från de sex välbesökta seminarierna.

 

Ladda ned programmet som PDF här.

  

 • MÅNDAG 4 JULI •

 Almedalen Swedegas seminarium 

Johan Zettergren, Tomas Björnsson, Annika Korzinek, Joakim Bogdanoff och Mattias Goldmann (moderator) diskuterade EU:s energiunion.

 

EU:s ENERGIUNION – ÄR DEN RELEVANT FÖR SVERIGE?
I samarbete med Fores/2030-sekretariatet.

Första seminariet ställde frågan hur relevant EU:s energiunion är för arbetet inom Energikommissionen och omställningen av det svenska energisystemet.

Den europeiska energimarknaden består idag av 28 enskilda marknader – men de kommer att röra sig mot varandra genom regionala samarbeten, det var panelen enig om.

– Den svenska energipolitiken är väldigt nationell, men Sverige är ingen ö i Europa – här spelar energiunionen roll. Gas kommer på sikt att öka i betydelse även i Sverige, sa Joakim Bogdanoff.

Annika Korzinek menade att fler energikällor i energimixen är ett sätt att gå ifrån det fossila mot det förnybara – vilket är ett av energiunionens mål.

– Norden är EU:s batteri och det kommer att vara till stor nytta även för Sverige när vi går mot förnybart. Vi kommer att behöva utnyttja den systemrabatt som uppstår när fler länder delar energisystem, i jakten på högre effekt, sa Tomas Björnsson.

Johan Zettergren påpekade att energiunionen har många goda avsikter och är ett sätt att leverera värde till medborgare, men att vi är långt ifrån en enad energimarknad i EU idag: 

– Vi på Swedegas väljer dock att se glaset halvfullt snarare än halvtomt. Det är vår uppgift att förklara för politikerna varför gasen är en så viktig energikälla om vi ska nå energimålen i utsatt tid.

Medverkande

Annika Korzinek, chef för politiska avdelning EU-kommissionens representation Sverige

Tomas Björnsson, chef för strategi och marknadsanalys Vattenfall

Joakim Bogdanoff, chef Energiföretagens Brysselkontor

Johan Zettergren, vd Swedegas

Mattias Goldmann, vd Fores/2030-sekretariatet (moderator)

 

Almedalen Swedegas seminarium

Fullsatt långt ut på gatan när klimatpolitiken och Miljömålsberedningens arbete diskuterades. Från vänster Anders Wijkman, Lars Josefsson, Annika Jacobson och Anders Ferbe. Ola Alterå höll i samtalet.

  

KLIMATLAGEN – MÖJLIGHET ELLER HINDER FÖR SVENSK KONKURRENSKRAFT?

I samarbete med Sustainable Innovation.

det andra seminariet diskuterades om Sverige kan lagstifta sig till en klimatsmart konkurrenskraft och inleddes med att Anders Wijkman beskrev Miljömålsberedningen arbete:

– Vi ville undvika majoritetsbeslut i beredningen – vi ville ha en så blocköverskridande överenskommelse som möjligt. Det skapar långsiktighet. Arbetet med att peka ut vad som måste göras, ska nu följas av att politikerna bestämmer hur.

Annika Jacobson menade att det var hög tid att det antagits mål för klimatpolitiken, men en brist är att de är politiserade och inte baserade på en vetenskaplig bedömning.

Panelen diskuterade vikten av branschöverskridande samarbeten och hur långt fram svensk industri ligger.

– Sverige har en i princip fossilfri elproduktion, det ska vi värna om. Med forskning och utveckling, samarbete mellan branscher och långsiktiga spelregler kan vi lyckas, sa Lars Josefsson.

Anders Ferbe menade att svensk industri är den renaste i världen, redan utan regleringar. För strikta regelverk kommer leda till att den svenska industrin tappar i konkurrenskraft, och att det i sig innebär ökad negativ klimatpåverkan.

– Jag vill gratulera Miljömålsberedningen att den, till skillnad från Energikommissionen, har sett potentialen hos biodrivmedel, sa Johan Zetterberg. 

– Från branschen har vi försökt bidra med en nationell biogasstrategi. Det kommer att behövas både politisk styrning och entreprenörskap för att balansera mellan konkurrenskraft och innovation.

Medverkande

Anders Wijkman, ordförande Miljömålsberedningen

Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall

Annika Jacobson, chef för Greenpeace Sverige

Lars Josefsson, styrelseordförande Inovyn Sverige AB och professor vid CTH

Ola Alterå, vd Sustainable Innovation (moderator)

  

• TISDAG 5 JULI •

 

Almedalen Swedegas seminarium

Maria Sunér Fleming (moderator), Anna Holmberg, Johan Zettergren, Cecilie Tenfjord Toftby och Filip Johnson var eniga om att energipolitiken har stor betydelse för industrin.

 

NYINDUSTRIALISERING OCH ENERGIPOLITIK – VAD STYR VAD?
I samarbete med Svenskt Näringsliv.

Tisdagen inleddes med ett seminarium som undersökte kopplingen mellan energipolitiken och regeringens nyindustraliseringsstrategi. Det rådde stor samsyn kring energipolitikens betydelse för utformningen av industrin, och att ett ökat samarbete mellan olika samhällssektorer och branscher behövs.

– Skogsindustrin använder mest el av alla sektorer i Sverige och vi är även störst producenter av bioenergi. Vi är mycket beroende av hur energipolitiken utformas, så att den skapar tillväxtmöjligheter för oss, sa Anna Holmberg.

Filip Johnsson såg ekonomin och politiken som avgörande faktorer för att nå klimatmålen – inte tekniken:

– Teknikutvecklingen i mindre skala går fortare eftersom den ekonomiska risken att investera i den är begränsad. De stora anläggningarna, till exempel CCS-anläggningar, innebär mycket större investeringar och frågan återstår vem som ska driva industriteknikprojekt med hög risk.

– För oss är det en hygienfaktor att göra gasen grönare men det är också bra för Sverige och för den cirkulära ekonomin. Nya produkter handlar inte bara om teknikutveckling utan lika mycket om nya affärsmodeller, att föra ihop branscher som inte vanligtvis samarbetar, och hitta nya gränssnitt. Det tror jag Sverige kan bli bättre på, sa Johan Zettergren.

Cecilie Tenfjord Toftby menade att Sverige ska vara en förebild för andra – men hon varnade för att gå för långt framför och tappa industrin:

– Vi måste ha balans mellan industri, tillväxt och klimatmål. Prismodeller och affärsmodeller måste vi diskutera. Det handlar om vilka energislag som kan leverera när vi har behovet – inte vilken energikälla som har lägst marginalkostnader.

 

Medverkande

Cecilie Tenfjord Toftby, ledamot i energikommissionen (M)

Anna Holmberg, energidirektör Skogsindustrierna

Filip Johnsson, professor Chalmers

Johan Zettergren, vd Swedegas

Maria Sunér Fleming, energi- och klimatansvarig, Svenskt Näringsliv (moderator)

 

Almedalen seminarium Swedegas

Maria Malmkvist, seminariets moderator, inledde med att kort presentera förslaget till nationell biogasstrategi. Åsa Pettersson, Hanna Paradis och Cecilia Hedqvist i bakgrunden.

 

EN NATIONELL BIOGASSTRATEGI – NYCKEL I OMSTÄLLNINGEN?
I samarbete med Energigas Sverige.

Behovet av branschöverskridande samarbete och att energifrågor hanteras tvärsektoriellt, och inte i stuprör som brukligt är, var något panelen var överens om. Gasens många användningsområden och möjlighet att lösa flera problem samtidigt diskuterades.

– Vi måste inse att biogasen är en jätteviktig resurs för att nå klimatmål, för att ställa om fordonsflottan, som jordbruksprodukt i form av gödsel och som avfallshanterare. Biogasen kommer ofta i kläm just för att den adresserar flera problem. Men vi har varken tid eller råd att lösa ett problem i taget, menade Klas Gustafsson.

För Scania är det en utmaning att hjälpa sina kunder med att avgöra vad som är rätt val när styrmedlen varierar.

– Vi behöver stabilitet från politiken så att våra kunder kan räkna hem sina investeringar, betonade Åsa Pettersson.

Panelen diskuterade huruvida politiken räknar fel på energieffektiviteten på biogasen i förhållande till fossila energikällor. För snäva systemgränser leder till felaktiga kalkyler. Det drabbar biogasen och många andra samhällssektorer.

– Politiken blir kär i en teknik i taget, och är dessutom ombytlig i sin kärlek. Nu är man kär i el. Det blir ett problem för oss alla – och de goda alternativen ställs mot varandra. Det fossila är motståndaren, och alla alternativ behövs! menade Klas Gustafsson och fick medhåll i panelen. 

Cecilia Hedqvist var orolig för att det inte kommer tydliga, långsiktiga målsättningar från politiken.

– Tillväxten på fordonsgassidan har varit fantastisk men viker nu, ingen marknad klarar sig utan efterfrågan. Det är oroande att det bromsar upp. De politiska incitamenten och målen måste visa att man gör rätt som konsument.

Pontus Lindberg lyfte fram vikten av att vara långsiktiga:

– Det är nog inte många som tänker på att vi alla är delaktiga i en cirkulär ekonomi. Vi måste lära oss att räkna på hela livslängden, skapa hållbara spelregler och låta bli att hoppa från en teknik till en annan.

Medverkande

Åsa Pettersson, hållbarhetschef Scania

Cecilia Hedqvist, vd Gas Stockholm

Pontus Lindberg, regionråd (M) Region Skåne

Klas Gustafsson, vice vd Tekniska verken

Hanna Paradis, affärsutvecklare biogas Swedegas

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige (moderator)

 

Almedalen seminarium Swedegas

Farzad Mosheni inledde med en kort beskrivning av Power to Gas. I panelen syns Stefan Sandelin, Bertil Klintbom och Irene Bernald

 

POWER TO GAS – LÖSNINGEN FÖR ETT INTEGRERAT ENERGI- OCH TRANSPORTSYSTEM PÅ GOTLAND?
I samarbete med Audi Sverige.

Ett av de mest välbesökta seminarierna handlade om Power to Gas-tekniken och det lokala perspektivet – en pilotanläggning för Power to Gas på Gotland. Seminariet inleddes med att Farzad Mohseni berättade om den förberedande studie som gjorts utifrån ett gotländskt scenario. Farzads slutsats var att det kommer att ställas högre krav på regleringslösningar. Där kan Power to Gas vara en del av lösningen.

Maria Sandqvist ser potentialen i Power to Gas som en lagringsmöjlighet för el i framtiden:

– Vi kommer att behöva större samarbete mellan sektorer som arbetar med energiförsörjning. Vi behöver också främja exporten av el och här kan Power to Gas tjäna som systemtjänst.

Irene Bernald berättade om hur Audi letar samarbeten med företag som utvecklar förnybara bränslen. Power to Gas är intressant i det perspektivet, och man vill se fler alternativa drivmedel:

– Låt alla förnybara blommor blomma! Ställ inte de goda exemplen mot varandra, utan de goda mot de dåliga.

Bertil Klintbom ansåg att potentialen för Power to Gas är stor på Gotland. För att ta nästa steg krävs att alla aktörer intresserar sig, inte minst för att finansiera projektet:

– Vi hoppas på att vi har konkreta planer om ett år för en pilotanläggning på Gotland.

Panelen diskuterade de ekonomiska förutsättningarna för anläggningen. För en industri som Cementa, med stora koldioxidutsläpp men med en vision om att produkten ska ha noll CO2-utsläpp under sin livstid, såg Stefan Sandelin möjligheter i anläggningen:

– Får vi ihop den ekonomiska modellen kan det vara realistiskt. Det måste vara såväl klimatmässigt som ekonomiskt hållbart.

Medverkande

Farzad Mohseni, forskare Sweco

Stefan Sandelin, utvecklingschef Cementa

Bertil Klintbom, verksamhetsansvarig internationellt arbete Region Gotland

Irene Bernald, kommunikationschef Audi Sverige

Maria Sandqvist, kansliet för smarta elnät Energimyndigheten

Markus Wråke, chef energisystemanalys IVL Svenska Miljöinstitutet (moderator)

 

Almedalen Swedegas seminarium 

Gasen som en del i framtidens energisystem diskuterades av Rickard Nordin, Anders Egelrud, Tina Heling, Lars Lind och Martin Ragnar. Johan Zettergren, i förgrunden, modererade.

 

GAS I SVERIGE – EFTERFRÅGAN IDAG OCH I MORGON?
I samarbete med Energiforsk.

Det avslutande seminariet handlade om de utmaningar och samhällsbehov energipolitiken står inför. Framtidens energimarknad blir mer diversifierad enligt panelen, som efterfrågade fler alternativa energikällor, sektorsöverskridande samarbete och en prissättning som tar hänsyn till energikällans hela livscykel.

 – I framtiden kommer de gröna gaserna att öka, där samma infrastruktur används för både biogas och naturgas. Energilagring är också en smart funktion för gasen. Men samtidigt är prissättningen för gasen den avgörande faktorn för dess roll, sa Tina Helin.

Martin Ragnar menade att efterfrågan på mångfald inom alla andra områden som ett sätt att försäkra sig mot risker, är giltigt även inom energiområdet:

– Gas kommer spela en viktig roll inom fordonsflottan, som effektreserv för södra Sverige, och till andra användningsområden över tid.

Anders Egelrud betonade att det behövs systemperspektiv, innovation och även samarbeten mellan energisektorn och andra sektorer för att lösa samhällsutmaningar i framtiden.

Politikens uppgift är att sätta ramar och pris för energi, men inte detaljstyra, enligt Rickard Nordin:

– Energikällorna är delar av ett system. Vi måste titta på vilka effekter de får på buller, luft, fossila koldioxidutsläpp. För politiken spelar det stor roll om det är naturgas eller biogas i näten!

Energikommissionens förslag är väldigt bra – men hur den speglar materialanvändning återstår att se, menade Lars Lind, som fortfarande väntar på att den hållbara gasen ska prissättas mer konkurrenskraftigt.

Johan Zettergren avslutade med att summera vad som måste göras från branschens sida:

– Skogen som resurs är hotad och Bryssel behöver uppvaktas. Och regeringens förslag på ett så kallat Bonus Malus-system måste bemötas med en vässad penna!

Medverkande

Tina Helin, vd E.ON Gas

Anders Egelrud, vd Fortum Värme

Martin Ragnar, forskningschef Energiforsk

Rickard Nordin, ledamot i energikommissionen (C)

Lars Lind, vd Perstorp BioProducts

Johan Zettergren, vd Swedegas (moderator)