Seminarier
 • Hög tid att ställa om – men hur? Internationellt perspektiv på energiutmaningarna

  Seminarieserien inleddes med ett internationellt perspektiv på energiutmaningarna. Panelen hyste förhoppning och tillförsikt att det var ett trendbrott världen såg 2014 – att tillväxt steg medan klimatutsläpp minskade – och att förutsättningarna för ett avtal i klimatförhandlingarna ser ljusa ut.
 • Finns det tillräcklig energi i energipolitiken?

  Regeringspartierna, företrädda av Lise Nordin (MP) och Maria Strömkvist (S), var tydliga med att ingångsvärdet i energikommissionens arbete är att svensk energiförsörjning ska vara 100 procent förnybar i debatten mellan partiernas energipolitiska talespersoner.


 • Förnybart och trygg försörjning – vad ska ersätta kärnkraften?

  På seminariet diskuterades bland annat vilka krav som ställs på ett energisystem med mer förnybar energiproduktion.
  – Vi har en polariserad diskussion i Sverige – den förenklar utmaningen till ett ja eller nej till kärnkraft – men så enkelt är det inte, sa Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten.
 • Går internationell konkurrenskraft ihop med en effektiv energi- och klimatpolitik?

  Vad innebär omställningen i praktiken för industri, sjöfart och fordonssektor?  
  – Sjöfarten har nya tuffa krav och svenska rederier är ambitiösa, men behöver mer hjälp från politiken, sa Pia Berglund, vd på Svensk Sjöfart.
 • Vad krävs för att stimulera hållbara investeringar i en modern energibransch?

  – Politiken måste bestämma hur vi får kapital till att forma ett hållbart samhälle, men för att politiker ska våga ställa högre krav är det viktigt att finns företag som leder vägen – synergieffekter mellan företag och politik behövs, sa Maria Wetterstrand på onsdagens första debatt. Moderatorn Mia Odabas lyssnar.
 • Bäst i världen på förnybart! Hur ser Sverige till att EU når dit?

  Anders Wijkman om Miljömålsberedningens uppgift:
  – Knäckfrågan för att nå ett klimatutsläppsneutralt samhälle till 2050 är inte elförsörjningen, utan transportsektorn och processindustrin där det är svårt att nå fossilfrihet, och detta måste vi vara ödmjuka inför.
 • Dags för Power to gas i Sverige?

  Hur ska Power to gas bli verklighet i Sverige?
  – För att driva utvecklingen vidare av Power to gas är samverkan mellan alla aktörer nyckeln - ingen enskild aktör har idag råd eller kunskap att göra det själv, konstaterade Tina Helin, E.ON Gas.
 • Biogasens roll i energiomställningen?

  Samarbetet kring den nationella biogasstrategin diskuterades:
  – En nationell biogasstrategi kan råda bot på bristen på systemtänk och kortsiktighet som finns idag på regional och nationell politisk nivå, sa Anna Brynås, Swedish Biogas International.

Almedalen 2015 - med de smartaste debatterna om framtidens energi- och klimatpolitik!

Under två dagar har den framtida energi- och klimatpolitikens utmaningar och möjligheter stått i fokus på våra seminarier i Almedalen. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft, ekologisk hållbarhet och investeringsklimat har diskuterats intensivt!

Tack till alla medverkande och alla som kom och lyssnade!

Länk till programmet som pdf

 

Tisdag 30 juni

Kl 9.00–10.15

Hög tid att ställa om – men hur? Internationellt perspektiv på energiutmaningarna
Hur skapar ett smart energisystem förutsättningar för jobb, tillväxt och en omställning till förnybara energikällor? Vi tittar på vad som händer globalt och inom EU och belyser hur det påverkar den svenska energi- och klimatpolitiken. I Sverige ska politiska beslutsfattare forma den svenska framtida energimixen och ett eventuellt klimatpolitiskt ramverk. Hur kommer ett avslut i de globala klimatförhandlingarna och EU:s ambitioner med energiunionen att påverka den svenska kontexten? Diskussion mellan företrädare för politiken, EU-kommissionen, näringsliv, forskare och miljörörelsen. Seminariet arrangeras tillsammans med 2030-sekretariatet. 

Medverkande: Cecilie Tenfjord Toftby, ledamot i Energikommissionen (M) • Katarina Areskoug Mascarenhas, chef EU-kommissionens representation Sverige • Isadora Wronski, klimat och energifrågor, Greenpeace Sverige • Håkan Feuk, stabschef E. ON Sverige • Jakob Granit, centerchef Stockholm Environment Institute • Lars Gustafsson, Swedegas
Moderator: Mattias Goldmann, vd Fores/2030-sekretariatet


Kl 11.00–12.15

Debatt mellan riksdagspartierna: Finns det tillräcklig energi i energipolitiken? Om energikommissionens arbete
Seminariet blir en värdemätare på energikommissionens inledande arbete. Hur ser politikerna på energipolitikens mål och vilka energislag som ska ingå i den framtida svenska energimixen? Energikommissionens uppdrag är bland annat att belysa energimarknadens funktion, faktorer som påverkar investeringsviljan och den samhällsekonomiska effektiviteten. Dessa frågor diskuteras mot bakgrund av hur det svenska systemet ska säkerställa försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Även frågan hur Sverige bidrar till att nå det globala tvågraders-målet och EU:s målsättningar i klimat- och energifrågan diskuteras. Riksdagspartiernas energipolitiska talespersoner, tillika ledamöter i energikommissionen, deltar i debatten. Seminariet är ett samarrangemang med Sustainable Innovation.

Medverkande: Från energikommissionen deltar: Maria Strömkvist (S), riksdagsledamot • Lise Nordin (MP), riksdagsledamot • Rickard Nordin (C), riksdagsledamot • Maria Weimer (FP), riksdagsledamot • Penilla Gunther (KD), riksdagsledamot • Mattias Bäckström Johansson (SD), riksdagsledamot • Jörgen Warborn (M), riksdagsledamot
Moderator: Ola Alterå, vd Sustainable Innovation


Kl 13.30–14.45

Förnybart och trygg försörjning – vad ska ersätta kärnkraften?
Säker, trygg och hållbar energiförsörjning är avgörande för svensk industri. Det är nödvändigt för tillväxt och jobbskapande. Vad ska ersätta kärnkraften och säkra en baskraft som kan tillgodose efterfrågan oavsett väder och vind? Utbyggnaden av den förnybara elproduktionen, som vindkraft, ger ett tillskott till energimixen. Vilka krav ställs på ett energisystem med allt mer förnybara energikällor? I dag är det framför allt kärnkraft och vattenkraft som står för baskraften i den svenska elförsörjningen. Ju mer förnybar elproduktion vi får, desto viktigare blir det att hitta ny baskraft som komplement. Dessa frågor diskuteras mellan representanter från politiken, näringslivet, myndigheter och akademi.

Medverkande:
Ingemar Nilsson (S), riksdagsledamot • Erik Brandsma, GD Energimyndigheten • Per-Erik Lindvall, affärsutvecklingschef LKAB • Jan Nordling, projektledare Vägval El, IVA • Lars Gustafsson, Swedegas
Moderator: Maria Sunér Fleming, energi- och klimatansvarig, Svenskt Näringsliv


Kl 15.30–16.45

Går internationell konkurrenskraft ihop med en effektiv energi- och klimatpolitik?
Seminariet belyser hur förutsättningar för en resurseffektiv och internationellt konkurrenskraftig ekonomi bäst skapas. Utan att kompromissa bort klimatkrav. Hur ser politiken och näringslivet på hur denna balans bäst uppnås? Men vad innebär det i praktiken för vår industri, sjöfart och fordonssektor? Vad krävs av politiken för att påskynda omställningen? Hur ska nästa steg tas och är det ambition eller kostnadseffektivitet som avgör? Dessa frågor diskuteras mellan företrädare från industrin, sjöfarten och transportsektorn, samt från politiken och fackförbund.

Medverkande: Anders Fröberg, vd Borealis/ordf IKEM • Mattias Goldmann, vd Fores/2030-sekretariatet • Lars Hjälmered, vice ordförande Näringsutskottet (M) • Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall • Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart
Moderator: Johan Zettergren, marknadschef Swedegas


Onsdag 1 juli

Kl 9.00–10.15

Vad krävs för att stimulera hållbara investeringar i en modern energibransch?
Rätt investeringsklimat i energibranschen är en grundläggande förutsättning för omställningen till ett energisystem. Investeringarna kräver både politiska beslut och marknadsmässiga kalkyler. Internationellt är trenden att politiken styr mycket av investeringsströmmarna och att marknaderna är i behov av långsiktiga spelregler för att kunna ta investeringsbeslut. Hur säkerställer vi de nödvändiga investeringar som krävs i både produktion och infrastruktur för en omställning till ett samhälle utan nettoutsläpp av växthusgaser utan att tumma på konkurrenskraft och försörjningstrygghet? Basen i svensk klimatpolitik är koldioxidskatt och handel med utsläppsrätter, men vilka marknadsingripande styrmedel kan komma framöver? Vilka nya affärsmodeller kommer vi att få se? Representanter från politiken, akademin, energibranschen och finansbranschen diskuterar utmaningarna. Seminariet arrangeras tillsammans med Vägval EL, IVA.

Medverkande: Maria Wetterstrand, ordförande för regeringens analysgrupp Grön omställning • Tomas Kåberger, professor Chalmers/styrelseledamot Vattenfall • Tony Rosten, stf GD Energimarknadsinspektionen • Birgitta Resvik, VP och chef samhällskontakter Fortum Sverige • Björn O. Nilsson, vd IVA • Lars Gustafsson, Swedegas
Moderator: Mia Odabas


Kl 10.30–11.45

Bäst i världen på förnybart! Hur ser Sverige till att EU når dit?
EU har som mål att bli världsledande på förnybart. Och alla länder måste bidra. I Sverige har regeringen gett Miljömålsberedningen i uppdrag att se över möjligheten att införa ett klimatpolitiskt ramverk som ska ange i vilken takt Sverige ska minska utsläppen. Beredningen ska också skapa tydliga drivkrafter för omställning och ett bra investeringsklimat för näringslivet. Energikommissionen ska belysa samverkan mellan olika energislag och potentiella intressekonflikter. Men är regeringens initiativ tillräckliga? Hur ska dessa utredningar samverka och bidra till Sveriges och EU:s målsättningar? Och hur ser politiken och näringslivsföreträdarna att det ekologiskt hållbara perspektivet i energipolitiken ska utformas? Representanter från Miljömålsberedningen, energikommissionen och energibranschen diskuterar utmaningar och möjligheter. Seminariet arrangeras tillsammans med Energigas Sverige.

Medverkande: Anders Wijkman, ordförande Miljömålsberedningen • Ola Alterå, vd Sustainable Innovation • Lotta Brändström, vd Göteborg Energi/GoBiGas • Linda Burenius Magnusson, vd OX2 • Johan Zettergren, Swedegas
Moderator: Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige


Kl 12.00–13.00

Dags för Power to gas i Sverige?
Sverige står inför en storskalig utbyggnad av vindkraften. Det kommer inte att råda någon brist på tillgången till förnybar energi. Utmaningen är att göra den tillgänglig på platser och vid tidpunkter då den behövs och till konkurrenskraftiga priser. Tiden är nu mogen att introducera Power to Gas-tekniken i Sverige, vilken kan ta tillvara på elöverskottet från vindkraften genom att producera vätgas, lagra överskottet i gasnätet eller producera mer biogas. En färsk studie om möjligheterna med Power to Gas i tre olika delar av landet presenteras – men var ska den första pilotanläggningen byggas? En panel med representanter från politiken och näringslivet diskuterar hur Power to Gas bidrar till att öka andelen förnybart och dess betydelse för näringsliv och regional utveckling. Seminariet arrangeras i samarbete med Energiforsk.

Medverkande: Tina Helin, vd E.ON Gas • Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi • Karin Byman, IVA • Isabel Enström, gruppledare (MP) Region Gotland • Johan Zettergren, Swedegas
Moderator: Martin Ragnar, forskningschef Energiforsk


Kl 13.15–14.15

Biogasens roll i energiomställningen?
I Skåne och andra regioner jobbar man hårt för att förverkliga biogasen som en energikälla som gör skillnad i den lokala energimixen. Utvecklingen i landet som helhet har dock inte varit densamma. Biogas är ett konkurrenskraftigt, miljö- och klimatvänligt samt resurseffektivt bränsle som har stor potential i omställningen, särskilt för transport- och industrisektorn. Det behövs dock en nationell strategi som visar hur vi når dit. Seminariet lyfter fram arbetet med att ta fram en nationell biogasstrategi gemensam för alla i branschen. Det är ett brett och unikt samarbete som ligger till grund för arbetet. Det blir ett tillfälle att öka kunskapen om arbetet och höra företrädare från politiken och gasbranschen diskutera biogasens potential, nytta, utmaningar och behov.
Seminariet arrangeras tillsammans med Region Skåne och Energigas Sverige.

Medverkande: Gustav Hemming, miljö- och skärgårdslandstingsråd (C) Stockholms läns landsting • Mätta Ivarsson, ordförande regionala utvecklingsnämnden (MP) Region Skåne • Anna Brynås, vd Swedish Biogas International • Nils Hannerz, ansvarig industriell bioekonomi IKEM • Kenneth Milander, vd Widrikssons Åkeri AB • Hanna Paradis, Swedegas
Moderator: Maria Malmkvist, chef analys Energigas Sverige